• prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 • prowadzenie Ksiąg Przychodów i Rozchodów;
 • prowadzenie rozliczeń Ewidencji Ryczałtowych;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;
 • sporządzanie deklaracji do ZUS;
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP;
 • opracowywanie polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont;
 • wystawianie not korygujących, faktur;
 • obsługa audytu prowadzonego przez biegłego rewidenta;
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym, ZUS oraz innymi organami;
 • udzielanie porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.