• przeprowadzanie okresowych i wstępnych szkoleń BHP;
 • dokonywanie kontroli stanu BHP;
 • audyt BHP;
 • tworzenie analiz stanu BHP w miejscu pracy;
 • sporządzanie analiz oceny ryzyka zawodowego;
 • wykonywanie niezbędnych instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych) z zakresu aktualnych przepisów BHP;
 • kierowanie postępowaniem powypadkowym;
 • prowadzenie obowiązkowych rejestrów BHP;
 • udzielanie porad w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach uciążliwych warunków oraz występowania szkodliwych lub niebezpiecznych czynników;
 • udzielanie porad podczas doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej;
 • uczestnictwo podczas procesu planowania rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie dostosowania z punktu widzenia techniczno-organizacyjnego do przepisów BHP;
 • udzielanie pomocy przy ocenie dokumentacji i założeń modernizacyjnych lub w przypadku zupełnie nowych inwestycji pod kątem BHP;
 • przeprowadzanie badań środowiskowych;
 • tworzenie tabel przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej;
 • występowanie imieniu Klienta  przy dokonywanej kontroli;
 • inne czynności i spełnianie obowiązków, jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP.