Doradztwo prawne:
 • udzielanie porad w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • pomoc i dokonanie za Klienta wszelkich wymaganych prawnie czynności związanych z rejestracją działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółek prawa handlowego (w CEIDG, KRS);
 • załatwianie spraw administracyjnych i cywilnych związanych z bieżącą działalnością Klienta;
 • udzielanie porad i wyjaśnień w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego i prawa gospodarczego;
 • przygotowywanie pism kierowanych do kontrahentów, urzędów, itp.;
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m. in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów;
 • konsultacje i reprezentacja w zakresie prowadzonego postępowania przedsądowego i sądowego;
 • sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych, administracyjnych, handlowych i gospodarczych;
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • doradztwo oraz opracowywanie wniosków rejestracyjnych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ich bieżące aktualizowanie;
 • przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym;
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji.
Windykacja należności:
 • obsługa wierzytelności zarówno w przypadku jednorazowej spłaty zadłużenia, jak i stałej usługi prawnej w tym zakresie;
 • sporządzanie przedsądowych i przedegzekucyjnych wezwań do zapłaty;
 • opracowanie pozwów, wniosków i pism w trakcie toczącego się postępowania egzekucyjnego;
 • uzyskanie klauzuli wykonalności;
 • skierowanie i prowadzenie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego;
 • sporządzanie pism o wszczęcie egzekucji, o zabezpieczenie;
 • w ramach udzielnego pełnomocnictwa, prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, co do polubownego zakończenia sprawy.